Back

Collect Point Program

การสะสมคะแนน

 1. คำนวนจากยอดการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ
 2. จำกัดการสะสมคะแนน ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน/ท่าน
 3. แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของบัตรและใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (ตัวจริง) จากร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์การค้ากำหนดมาสะสมคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ ZPELL ชั้น G, ชั้น 2 และ Platinum Lounge ชั้น 1
 4. ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์และต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า ถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่ยับหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และไม่มีรอยแก้ไขข้อมูลใดๆ
 5. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ภายในวันที่ระบุไว้ในใบเสร็เท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์การสะสมใบเสร็จชื่อร้านเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันเท่านั้น
 7. ยอดสะสมคะแนน คิดจากยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดใดๆแล้ว
 8. หากผู้สะสมคะแนน ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกัน
 1. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังผู้อื่นได้
 2. คะแนนสะสมหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัติ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การแลกคะแนน

 1. แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการแลกคะแนนรับของรางวัล ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ ZPELL ชั้น G 2 และ Platinum Lounge ชั้น 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าของบัตรสมาชิกต้องเป็นผู้แลกคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น หากต้องการให้ผู้อื่นทำการแทนกรุณาเตรียมเอกสารมอบอำนาจในการดำเนินการพร้อมบัตรประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 3. การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะทุกกรณี

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสมัครและไม่สามารถสะสมคะแนน ได้แก่ บิลเงินสด, ใบเสร็จเขียนมือ, ใบเสร็จที่ไม่มีหมายเลขใบกำกับภาษี, สำเนาใบเสร็จ (Reprint),ใบเสร็จสาธารณูปโภคทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ, ใบเสร็จการชำระค่าบริการ, การซื้อบัตรเติมเงินมือถือทุกระบบ, ชำระค่าบริการพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ทุกระบบ, ใบเสร็จจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน เช่น ชำระบัตรเครดิต สินเชื่อประกันชีวิต ประกันภัย ฯลฯ, ใบเสร็จการจองหรือมัดจำสินค้า, เช่น เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ, ใบเสร็จการจอง ซื้อ หรือดาวน์รถยนต์ ใบเสร็จจากสินค้าหมวดทองและจิวเวอรี่, กรอบพระ, ใบเสร็จ Central, Robinson, Big C, HomePro, Index Living Mall, Tops, B2S,Officemate และสินค้าในพื้นที่โปรโมชั่น, ใบเสร็จการจ่ายค่าซ่อมต่างๆ, ใบเสร็จสถาบันเสริมความงาม และใบเสร็จที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายหรือการซื้อแบบขายส่ง
 • ใบสร็จจากการซื้อเพื่อบริการ เช่น ล้างรถ ทำผม หากมีใบเสร็จที่ถูกต้องสามารถสะสมคะแนนได้
 • การฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือการเก็บรวบรวมใบเสร็จโดยมิได้ใช้จ่ายตามจริงเพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานะภาพของผู้ถือบัตรได้
 • ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก / สะสมคะแนน / แลกรับของราวัล รวมถึงการใช้บริการ Exclusive Parking และไม่สามารถใช้สิทธิ์ E -STAMP ส่วนลดค่าจอดรถในทุกกรณี หากศูนย์การค้าตรวจสอบพบจะทำการระงับการใช้บัตรสมาชิกทันที
 • หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า