banner
banner

CSR (Corporate Social Responsibility)

ภายใต้ โครงการ FUTURE PARK จิตสำนึกสีเขียว

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นมิตรกับชุมชนและเป็นศูนย์กลางของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้กรอบโครงการ Future Park จิตสำนึกสีเขียว ตามแบบแผนและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล