ย้อนกลับ
ข่าว

รับรางวัล iPhone 12 Pro Max,SAMSUNG GALAXY S20 FE และห้องพักหรู โรงแรม Holiday Inn Pattaya

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี The Happiness Of Giving 2020

The Happiness of Giving1920

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Happiness Of Giving 2020


20210111_142454.jpg
 • รางวัล iPhone 12 Pro Max (128GB) จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 39,900 บาท สี Pacific Blue รวมมูลค่ากว่า 399,000 บาท 
 1. คุณไพศาล  จำนงค์คำ
 2. คุณภาสพงศ์  ตัณฑวิบูลย์วงศ์
 3. คุณสุภาภรณ์  เชนยพาณิชย์
 4. คุณอุมาพร  บุญรื่น
 5. คุณคมกฤช  ปัทมะเทศ
 6. คุณสดายุ  ศิริการณ์
 7. คุณธันย์ชนก  ปักษาสุข
 8. คุณนุชวรา  ก้อนทอง
 9. คุณฟ้าแล้ง  บุญเพ็ชร
 10. คุณฤชา  สุริยเกียรติกุล

หมายเหตุ : 

  1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 18 ม.ค. – 5 ก.พ. 64 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด      
   ( เวลา 10.30-12.00 และ 14.00-17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
  2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
  3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 1,995 บาท
  4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • รางวัล โทรศัพท์ SAMSUNG GALAXY S20 FE (128 GB)จำนวน 10 รางวัล สี Cloud Mint และสี Cloud Navy รางวัลละ 19,600 รวมมูลค่ากว่า 196,000 บาท
 1. คุณศุภฤกษ์  ดีสุระกุล
 2. คุณพนา  พลับพลาทอง
 3. คุณสุภามาศ  กำจรกิตติคุณ
 4. คุณภาสินี  ชำนิ
 5. คุณสัญชัย  โชควิสิฐกุล
 6. คุณชนาธิป  โสมะเกษตริน
 7. คุณกลมรัตน์  ศรีสังข์สุข
 8. คุณศนิชา  คชเสนี
 9. คุณวรพจน์  รอดสุวรรณ์
 10. คุณนวลปรางค์  ยศศรี

หมายเหตุ : 

 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  18 ม.ค. – 5 ก.พ. 64 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
 3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 980 บาท
 4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • รางวัล บัตรกำนัล ที่พักโรงแรม Holiday Inn Pattaya จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท
 1. คุณเพ็ญจันทร์ ฮุยจง
 2. คุณสุเมธ เทวะเศกสรรค์
 3. คุณจริยาพร ฉิมแก้ว
 4. คุณรตี ธนาจินดาโชติ
 5. คุณวุฒิชัย รัญเสวะ

หมายเหตุ : 

 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  18 ม.ค. – 5 ก.พ. 64 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
 3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 350 บาท
 4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


ภาพบรรยากาศการจับรางวัล
20210111_141249.jpg20210111_141554.jpg20210111_141651.jpg20210111_141740.jpg20210111_141827.jpg20210111_141434.jpg