banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(11 ตำแหน่ง)

พนักงานป้องกันการสูญเสีย

ลักษณะงาน
รักษาความปลอดภัย / ให้บริการลูกค้า / อำนวยความสะดวกด้านจราจร / ป้องกันเหตุอัคคีภัย / ระงับเหตุฉุกเฉิน

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
กำกับและควบคุมงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร รวมถึงบริหารข้อมูลขององค์กรให้ครบถ้วนและทันสมัย

ช่างเทคนิด

ลักษณะงาน
ควบคุมการทำงานและงานบริการซ่อมร้านค้า การทำงานเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน แก้ไขงานระบบฉุกเฉินให้มีความพร้อมใช้งาน หรือตามรับมอบหมาย / จดบันทึกมิเตอร์หน่วยการใช้งานของ ไฟฟ้า / น้ำประปา / และแก๊ส ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ตามเวลาที่กำหนด / แก้ไขงานต่าง ๆ ที่รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่จัดการเทคโนโลยี

ลักษณะงาน
ติดตั้ง / ดูแล / บำรุงรักษา / พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์และความสะอาด

ลักษณะงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Sub contract ในด้านความสะอาด,จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้านความสะอาดของ Sub contract และควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง / ทรัพย์สินในฝ่าย / การให้บริการลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ วางแผน ดำเนินการและติดตามผลดำเนินการของโครงการพัฒนาองค์กรต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
ตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Promotion Area (บริษัทในเครือ) , Future Arena (สนามฟุตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด/ ดูแลและตรวจสอบข้อมูลรายรับรายจ่ายและการชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายของบริษัท

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย
ดูเพิ่มเติม