banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(3 ตำแหน่ง)

ผู้จัดการสนามฟุตบอล

ลักษณะงาน
บริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดรายได้สูงสุด โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบริการลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสนาม เพื่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย