banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(6 ตำแหน่ง)

ผู้จัดการสนามเด็กเล่น (Zanookland Manager)

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ กำกับ ดูแลงานสนามเด็กเล่น , สวนสนุก Zanookland

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส/เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
ตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Promotion Area (บริษัทในเครือ) , Future Arena (สนามฟุตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด/ ดูแลและตรวจสอบข้อมูลรายรับรายจ่ายและการชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายของบริษัท

เจ้าหน้าที่สมาชิกบัตร

ลักษณะงาน
ดูแลในส่วนของสมาชิก Future Member Program ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

หัวหน้างานกฎหมาย

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลการทำนิติกรรมสัญญา การปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความเห็นทางข้อกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ

ผู้จัดการฝ่ายขาย (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
บริหารพื้นที่ขายรายเดือนให้เกิดรายได้สูงสุด และสนับสนุนการบริหารภาพลักษณ์ด้วยการคัดเลือกและสรรหาร้านค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ขาย (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย