banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(9 ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์

ลักษณะงาน
ดูแล และสนันสนุนส่งเสริมการจัดรายการโปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย สร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นยอดขายร้านค้าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ กระบวนการจัดเก็บรายได้ กระบวนการบริหารหนี้ และการให้บริการด้านการเงิน

หัวหน้างานบริหารข้อมูลลูกค้า

ลักษณะงาน
นำมุมมองของลูกค้ามาสู่การตัดสินใจทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ตลาดและกิจกรรมการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิจัยและข้อมูลเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุกและรับ

พนักงานป้องกันการสูญเสีย

ลักษณะงาน
รักษาความปลอดภัย / ให้บริการลูกค้า / อำนวยความสะดวกด้านจราจร / ป้องกันเหตุอัคคีภัย / ระงับเหตุฉุกเฉิน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ วางแผน ดำเนินการและติดตามผลดำเนินการของโครงการพัฒนาองค์กรต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการฝ่ายขาย (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
บริหารพื้นที่ขายรายเดือนให้เกิดรายได้สูงสุด และสนับสนุนการบริหารภาพลักษณ์ด้วยการคัดเลือกและสรรหาร้านค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย