banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(6 ตำแหน่ง)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงการใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

ฝ่ายบริหารอาคาร / เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานตกแต่งร้านค้า / ส่งมอบ / รับคืนพื้นที่จากลูกค้า / คืนเงินประกันตกแต่ง / ให้ข้อมูลในการออกแบบ /ดูแลพื้นที่ห้องว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน
ทำหน้าที่สื่อสารกิจกรรมขององค์กร, ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และผู้บริหารไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง

ฝ่ายรักษาความสะอาดและจัดสวน / เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด

ลักษณะงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Subcontract ในด้านความสะอาด, งานตกแต่งสวน, จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้านความสะอาดของ Subcontract และควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง / ทรัพย์สินในฝ่าย / การให้บริการลูกค้า

ฝ่าย Contact Center / เจ้าหน้าที่ Counter Service

ลักษณะงาน
ให้บริการ Counter Service ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น

ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษา / Maintenance Engineer

ลักษณะงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด / ซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด / ปรับปรุงแก้ไขงานโครงการต่าง ๆ และโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จถูกต้องตามมาตรฐานของศูนย์