banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(5 ตำแหน่ง)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ลักษณะงาน
บริหารควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด, ต้นทุนเหมาะสม และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
ตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Promotion Area (บริษัทในเครือ) , Future Arena (สนามฟุตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆรวมถึงเปรียบเทียบข้อมูล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
บริหารการวางแผน / กำหนดกลยุทธ์ / กำกับดูแลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลและงานบริการสำนักงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าหมายธุรกิจ) งบประมาณและแผนงานขององค์กร

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย