ย้อนกลับ
ข่าว

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล งาน Grand Splendor 2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล งาน Grand Splendor 2022

ประกาศราชชื่อweb copy

ประกาศรายชื่อ-01.jpg
ประกาศรายชื่อ-02.jpg
ประกาศรายชื่อ-03.jpg
ประกาศรายชื่อ-04.jpg
ประกาศรายชื่อ-05.jpg
ประกาศรายชื่อ-06.jpg

ประกาศรายชื่อ-07.jpg

เงื่อนไขการรับรางวัล

• ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 19 ก.ค. – 5 ส.ค. 65 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 3  สำนักงานบริษัทรังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.30 – 12.00 หรือ 14.00 – 17.00 น.)  ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง มารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวันและ เวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
• มูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ 
• ผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรถยนต์เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในคูปองเท่านั้น และผู้รับสิทธิ์จะต้องชำระภาษี 5% ของมูลค่ารถยนต์ พร้อมรับจดหมายรับรองสิทธิ์การรับรางวัล
• ใบรับรองสิทธิ์การรับรางวัลที่สมบูรณ์ จะต้องมีลายเซ็นต์ของผู้อนุมัติจากทางศูนย์การค้าฯ ครบถ้วน และเป็นฉบับจริงเท่านั้น
• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำจดหมายรับรองสิทธิ์การรับรางวัลฉบับจริงจากศูนย์การค้าฯ ไปติดต่อรับรถที่บริษัทผู้ขายรถยนต์ ที่ทางศูนย์การค้าฯ จัดซื้อเป็นของรางวัล โดยกำหนดการรับมอบรถยนต์ให้เป็นไปตามกำหนดการส่งมอบของบริษัทผู้ขายรถยนต์
• ค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์ และการจดทะเบียนประกันภัย และอื่นๆ หลังจากได้ผู้โชคดีแล้วผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับภาระในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
• กรณีตรวจสอบพบว่าผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งศูนย์การค้าฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลทันที  
• คำตัดสินของศูนย์การค้าฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด