ย้อนกลับ

Exclusive Parking


เงื่อนไข Exclusive Parking 

  • สิทธิ์การใช้บริการ Exclusive Parking จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 65
  • จอดรถได้ที่อาคาร สเปลล์ ชั้น B1 
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ Exclusive Parking ใช้ที่จอดรถพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก เท่านั้น
  • Exclusive Parking เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสมาชิกแต่ละท่าน หากมีการตรวจพบการปลอมแปลง ในการใช้ Exclusive Parking จะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบ Exclusive Parking Sticker ที่มีชื่อในระบบFuture Park Member และแสดงหลักฐาน ครบถ้วน เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข E-Stamp รับสิทธิ์เพิ่มชั่วโมงจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง

  • สมาชิก Gold ใช้ 10 คะแนน/ครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G , สเปลล์ ชั้น G, 2 และ Exclusive Lounge ชั้น 1 สเปลล์
  • สมาชิก Platinum และ Diamond กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G , สเปลล์ ชั้น G, 2 และ Exclusive Lounge ชั้น 1 สเปลล์