ใบสมัครงาน
ประวัติส่วนตัว
ตำแหน่งที่สมัคร*
ชื่อ-นามสกุล*
เงินเดือน*
แนบไฟล์*
วัน เดือน ปี เกิด*
อายุ*
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน*
วันที่บัตรหมดอายุ*
สัญชาติ*
ศาสนา*
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
รหัสไปรษณีย์*
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน*
รหัสไปรษณีย์*
สถานภาพทางการทหาร
อื่นๆ ระบุ
ประวัติครอบครัว
จำนวนบุตร
ชาย
-
หญิง
-
การศึกษา
ลบการศึกษา
ระดับการศึกษา*
ชื่อสถานศึกษา*
จากปี*
ถึงปี*
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ*
สาขาวิชาเอก*
คะแนนเฉลี่ย*
เพิ่มการศึกษา
กิจกรรม
รายละเอียด
ทักษะอื่นๆ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
พิมพ์ดีดภาษาไทย(คำ/นาที)
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ(คำ/นาที)
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์
content
จักรยานยนต์
content
พาหนะที่ท่านมี
รถยนต์
content
จักรยานยนต์
content
ประวัติการทำงาน
ลบประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
ระยะเวลาตั้งแต่
ถึง
เงินเดือน
รายได้อื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มประวัติการทำงาน
บุคคลอ้างอิง
ลบบุคคลอ้างอิง
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
ความสัมพันธ์
เพิ่มบุคคลอ้างอิง
โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน*
ที่อยู่*
โทรศัพท์*
ความสัมพันธ์*
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกลงในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้อความข้างต้นนี้ถ้าปรากฎคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงประการใด ทางบริษัท ฯ มีสิทธิ์ปลดข้าพเจ้าออกจากหน้าที่ได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ หากจ้างข้าพเจ้าทำงานแล้ว
ยกเลิก
ส่งการสมัคร