ย้อนกลับ

-

Goes Greener

LET'S TURN OFF POWER TO TURN ON ENERGY SAVING

 

 
 
Goes Greener  สร้างการรับรู้แก่ลูกค้า, ร้านค้า “ฟิวเจอร์พาร์ค” เป็นศูนย์การค้าที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ 
 
 
 
- ประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น หลอด LED พื้นที่เช่า, ประหยัดน้ำ ใช้ น้ำ Reusedในโถชำระห้องน้ำ, คัดแยกขยะ, ปลูกป่า ฯลฯ
- รณรงค์ร้านค้าในศูนย์การค้ากว่า 1,000  ร้านค้า, ลูกค้า, พนักงาน   ร่วมคัดแยกขยะและประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
Picture2.png
 
Picture1.png
 
190812_0068.jpg
 
20200602_181440.jpg
 
P1010009.jpg
 
P1010010.jpg
 
Picture4.png
 
Picture3.png
 

กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ฟิวเจอร์พาร์ค จิตสำนึกสีเขียว ที่มุ่งมั่นดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ผ่านการปลูกจิตสำนึกพนักงานองค์กร, ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ตลอดจนลูกค้าที่มาใช้บริการและชุมชนต่างๆ   ซึ่งกิจกรรมปลูกป่า เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี โดยได้ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดอุทัยธานี, ชลบุรี, เพชรบุรี, ลพบุรี, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี และเชียงใหม่ กว่า 403,000 ต้น รวมพื้นที่ป่าจำนวน  2,153 ไร่   ให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่มีความชุ่มชื้น ให้ชุมชนใช้ประโยชน์และอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน เป็นศาสตร์พระราชาในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 

2019_08_16_12_03_IMG_1136.jpg

 

IMG_1826.jpg

 

IMG_1813.jpg

 

IMG_1676.jpg

 
IMG_1936.jpg
 
ภาพข่าวปลูกป่า 2562.jpg