ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
 • สรรหา คัดเลือก และจัดให้มีร้านค้าที่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า
 • เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันให้มีความพึงพอใจกับบริการของบริษัท รวมถึงการช่วยเหลือ/แก้ปัญหาได้รวดเร็ว
 • ประสานงาน ดูแลการติดตามแผนงานเข้าตกแต่งร้าน และการวางเงินประกันการตกแต่งจากผู้เช่า เมื่อแบบตกแต่งได้รับอนุมัติ
 • สำรวจตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และรวบรวมฐานข้อมูลร้านค้าน่าสนใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้บริการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เป้าหมายยอดขายและ Positioning เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการตลาด, การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายพื้นที่เช่า 1-3 ปีขึ้นไป 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ และมีทักษะการเจรจาต่อรอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้