ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตรากำลังคน งานสรรหาว่าจ้าง และการประเมินผลการทดลองงาน รวมถึงกรณีพนักงานโอนย้าย พนักงานลาออก ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลัง
 • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในเบื้องต้น และประสานงานกับผู้จัดการสายงาน ผู้บริหาร เพื่อทำการคัดเลือก
 • ดูแล และจัดทำสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น โปสเตอร์ , Website สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ
 • สร้าง / หาแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ , ติดต่อ Recruitment Agency และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา
 • จัดทำเอกสารประกอบการว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการว่าจ้าง รวมถึงใบประเมินผล เป็นต้น
 • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน, แฟ้มเอกสารต่างๆ รวมถึงเอกสารในการสรรหาว่าจ้าง 
 • จัดทำรายงานสรุปการสรรหาบุคลากรแต่ละสัปดาห์รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในแหล่ง / ช่องทาง ที่ใช้ในการสรรหาที่หลากหลาย / มีทักษะในการใช้ Social Media เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, PowerPoint ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน , มีความคิดสร้างสรรค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , chantika.r@futurepark.co.th , nuchanart.v@futurepark.co.th 
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้