ย้อนกลับ

ผู้จัดการสนามฟุตบอล

ลักษณะงาน
บริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดรายได้สูงสุด โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบริการลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสนาม เพื่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนงานการขาย / เช่า เวลาของสนาม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • บริหารตารางเวลาของสนาม เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดรายได้สูงสุด
 • สามารถบริหารโครงการ การจัดการแข่งขันฟุตซอล/ฟุตบอล มีความเข้าใจในกติกาการแข่งขันฟุตบอลทุกระดับ
 • ควบคุมดูแล ระบบ การเงิน รายรับ/รายจ่ายของสนาม สรุปรายงานการซื้อขาย การเช่าสนาม
 • บริการลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้า
 • ดูแลพื้นที่ภายในและภายนอกสนามให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานและตามกฎระเบียบของบริษัท เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการมาใช้บริการของลูกค้า
 • บริหารการเตรียมการป้องกัน และ รับมือกับเหตุฉุกเฉิน
 • ควบคุมกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
 • บริหารกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกับด้านการตลาด
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการบริหาร วิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสนใจด้านกีฬา, สามารถบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาได้
 • มีความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ มีความขยันละเอียดรอบคอบใส่ใจงาน, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหางานได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้
สมัครงานนี้