ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆรวมถึงเปรียบเทียบข้อมูล
หน้าที่รับผิดชอบ
 1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆ รวมถึง Update โครงการลงทุนต่างๆ
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินของบริษัทกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง update ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น รายงานภาวะเศรษฐกิจ
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนฯกับกองทุนอืนๆในทุกมุมมอง
 4. จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนที่เกี่ยงข้องกับงบลงทุนในโครงการต่างๆ
 5. จัดทำรายงาน update ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆ เช่น งบประมาณการก่อสร้าง และงบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆและความเชื่อมโยงของระบบบริหารงบประมาณในระบบ ERP
 7. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณในระบบ ERP
คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือ คณะเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้านวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทางการเงิน , การศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุน , การวางแผนและจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
 4. มีความละเอียดรอบคอบสูงและสามารภทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 5. สามารถ Ms Excel ได้ระดับดี, Ms Power Point ได้ระดับดี และสามารถโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น oracle ได้ดี
 6. หากมีประสบการณ์ทางการจัดทำ Financial Feasibility Study จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้