ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลร้านค้าทั่วไป และประสานงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ตรวจสอบความเป็นระเบียบของร้านค้าและตรวจสอบว่าร้านค้าทำการเปิดบริการตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบต้องดำเนินการแก้ไข ตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน 
2.สนับสนุนการทำบัตรพนักงาน บัตรจอดรถ ทำเรื่องขออนุญาตทำงานกลางคืน
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในฝ่าย
4.รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
5.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการร้านค้า ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจาก CSM และตอบกลับไปยังลูกค้าเมื่อเรื่องร้องเรียนได้มีการดำเนินการแก้แล้ว
6.จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย
7.ทำเรื่องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้า ซึ่งเกิดจากงานระบบของศูนย์การค้าขัดข้อง / บกพร่อง
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้าอย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการประสานงาน มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้