ย้อนกลับ

หัวหน้างานบริหารข้อมูลลูกค้า

ลักษณะงาน
นำมุมมองของลูกค้ามาสู่การตัดสินใจทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ตลาดและกิจกรรมการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิจัยและข้อมูลเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุกและรับ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำและนำข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • สามารถนำมุมมองของลูกค้ามาสู่การตัดสินใจทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ตลาดและกิจกรรมการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ
 • กำหนดระบุวิธีการ กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมในการวางแผนงานการวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
 • สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิจัยและข้อมูลเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุกและรับ
 • สามารถกำหนดระดับของความต้องการหรือประเมินข้อมูลทางสถิติเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มและทำรายงานที่มีความหมายต่อแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ทางการตลาด
 • สามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้มของตลาดหรือเพื่อค้นหาด้านความต้องการ
 • จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการขาย การคาดการณ์ และพื้นที่สำหรับการพัฒนาที่เป็นไปได้แก่บริษัทของตน
 • สนับสนุนนโยบาย ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคหรือบทบาททางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า และความต้องการขององค์กร เพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุก ให้เหมาะสมกับงานที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับงานที่เกิดขึ้น
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดบนสื่อ online / offline
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  ทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน
 • มี contact ของกลุ่ม supplier หรือ agency เพื่อการประสานงานเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้