ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ลักษณะงาน
ให้บริการ Counter Service ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์การค้า และร้านค้ากับลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการ
 • รับและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และเหตุที่ต้องชดเชย เยียวยาความเสียหายที่เกิดกับลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
 • ให้บริการลูกค้าตามประเภทงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • รายงานปัญหาการให้บริการที่ไม่ได้ตามมาตรฐานต่อผู้บังคับบัญชาตามความเร่งด่วนของปัญหา
 • ร่วมงานพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งาน Service Ambassador ตามโครงการ Service Excellence
 • งาน Monitor ข่าวสาร/เรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต
คุณสมบัติ
 • อายุ 24-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว/การโรงแรม/การประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานให้บริการลูกค้าส่วนหน้า ในธุรกิจค้าปลีก / ศูนย์บริการ หรือธุรกิจใกล้เคียง     
 • บุคลิกภาพดี เป็นตัวแทนขององค์กรในกิจกรรมต่างๆได้     
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้