ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ศึกษาข้อมูล Trend ใหม่ๆ ของธุรกิจศูนย์การค้าและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่หรือสร้างคุณค่าเพิ่มให้ธุรกิจเดิม
 • วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งที่รับจากภายในและภายนอกองค์กร ว่าจะมีผลกระทบกับการใช้บริการของศูนย์การค้าอย่างไร และวางแผนปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 • จัดทำ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ได้จัดทำหรือมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ติดตามการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารการขาย การบริหารงานการตลาด ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ และงบประมาณของโครงการ ตามที่โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ความแตกต่าง (Variance) ของผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่กำหนดไว้ หาสาเหตุ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขแก่ทีมงานผู้ดำเนินโครงการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาธุรกิจ การวิจัยตลาด (ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้การบริหารธุรกิจ Retail และศูนย์การค้า รวมถึงมีความรู้ในการบริหารข้อมูล งานวิจัย และสถิติ
 • มีวิสัยทัศน์ รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหา และวางแผนติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและทักษะการนำเสนอ
 • มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้