ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ศึกษาข้อมูล Trend ใหม่ของธุรกิจศูนย์การค้า และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่าเพิ่มให้ธุรกิจเดิม ในเชิงธุรกิจ หรือภาพลักษณ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ถึงผลกระทบกับการใช้บริการของศูนย์การค้า และวางแผนปรับปรุงพัฒนา
 • จัดทำ / ตรวจทานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ได้จัดทำหรือมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำ / และร่วมกับผู้บังคับบัญชานำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ติดตามการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารการขาย การบริหารงานการตลาด ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ และงบประมาณของโครงการ ตามที่แต่ละโครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ความแตกต่าง (Variance) ของผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่กำหนดไว้ หาสาเหตุ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขแก่ทีมงานผู้ดำเนินโครงการ
 • วางแผนสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้วยเทคนิควิจัยที่เหมาะสมกับเป้าหมายของงานวิจัย และระบบสืบค้นข้อมูล และประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่ได้รับอนุมัติ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิจัยและสถิติ  การตลาด วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาธุรกิจ การวิจัยตลาด ด้านธุรกิจค้าปลีกวิเคราะห์การตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้ในการบริหารข้อมูล งานวิจัย และสถิติ
 • มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและทักษะการนำเสนอ
 • มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ( พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้