ย้อนกลับ

เลขานุการผู้บริหาร

ลักษณะงาน
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว
หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม รายงานการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของงานตามมติที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
 • ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร ให้เหมาะสม ไม่เกิดข้อผิดพลาดฃตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่สูญหาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาติดตามความคืบหน้าของงาน ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหาร
 • ประสานงานข้อมูลที่สำคัญต่าง ในหน่วยงานที่ดูแล
คุณสมบัติ
 • เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี  มีทักษะในการสื่อสาร  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา และมีความกระตือรือร้นสูง
 • มีทักษะการพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้