ย้อนกลับ

เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงการ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ (ลงทุนธุรกิจใหม่) และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ (ศูนย์การค้า) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
หน้าที่รับผิดชอบ
 • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจใหม่ๆ โดยสำรวจตลาดและทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบริโภค
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณและเวลาที่กำหนด และประสานงานการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจตลาด คู่แข่ง ศูนย์การค้า ที่ดิน พฤติกรรม ตามที่กำหนด
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ และปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับงานโครงการ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขององค์กร ให้มีความทันสมัย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด วิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาดประเภทธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 • สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS  ในระดับดี  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี ( พูด อ่าน เขียน )สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้