ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

ลักษณะงาน
ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แผนงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท สำรวจและการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ให้ทันต่อเหตุการณ์
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณและเวลาที่กำหนด และประสานงานการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับคนภายในองค์กร เพื่อขอข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการนำมาใช้
 • ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจตลาด คู่แข่ง ศูนย์การค้า พฤติกรรม ตามที่กำหนด
 • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจใหม่ๆ โดยสำรวจตลาดและทำข้อมูลเพื่อรายงานเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับงานโครงการ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขององค์กร ให้มีความทันสมัย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการบริหารธุรกิจ  การจัดการ การตลาด สถาปัตยกรรม วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด วิเคราะห์ตลาด (ด้านธุรกิจค้าปลีก) การจัดการและควบคุมโครงการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Word ) ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม เพื่อการตรวจสอบ/จัดการ/ควบคุมโครงการในระดับดี เช่น Microsoft Project, Auto CAD
 • มีความรู้เบื้องต้นในงานสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม/ก่อสร้าง และ Feasibility Study
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( พูด อ่าน เขียน) ได้ดี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้