ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์และความสะอาด

ลักษณะงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Sub contract ในด้านความสะอาด,จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้านความสะอาดของ Sub contract และควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง / ทรัพย์สินในฝ่าย / การให้บริการลูกค้า
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลให้ Sub Contract ที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 • อบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านงานรักษาความสะอาด / และกฎระเบียบข้อปฏิบัติของศูนย์การค้าฯ ให้กับพนักงาน Sub Contract
 • ควบคุมการปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์การค้าให้ได้ตามแผนมาตรฐานกำหนด
 • กำกับดูแลงานบริการลูกค้าร้านค้าด้านสุขอนามัย(กำจัดหนูแมลง / และการจัดการขยะ)  เรียบร้อยตรงตามแผนกำหนด
 • ควบคุมตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า  และสรุปรายงานทุกสิ้นวัน
 • ควบคุมดูแลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของศูนย์การค้าฯ การดูแลรับทรัพย์สินที่ฝ่ายรับผิดชอบ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานบริการใน FILD  SERVICE ให้เสร็จเรียบร้อย  ลูกค้าพอใจรับงาน
 • สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และลดปัญหาข้อร้องเรียน โดยนำข้อร้องเรียนจาก CRM มาร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไข
 • ปฏิบัติงานที่ได้รบมอบหมายอื่นๆ /ร่วมประชุมกับทางฝ่ายเพื่อรับทราบความคืบหน้า ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปด้านงานดูแลความสะอาดอาคารศูนย์การค้า  โรงแรม / โรงพยาบาล หรือบริษัทรับทำความสะอาด 
 3.  มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ  น้ำยาในการทำความสะอาด
 4. รักงานบริการ  ทำงานเป็นผลัดได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้