ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่จัดตกแต่งสวน

ลักษณะงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน/ วางแผนงานดูแลสวน/ ออกแบบประเมินราคางานตกแต่งสวน/และควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองทรัพย์สินในฝ่ายและการให้บริการลูกค้า
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนการควบคุมดูแลงานจัดสวนภายใน- ภายนอกอาคารให้สวยงามเรียบร้อยตามมาตราฐานกำหนด
 • คัดเลือกจัดหาพันธ์ไม้ประดับเข้าตกแต่งภายในอาคารให้สวยงามตามกำหนด
 • วางแผนการจัดการการดูแลพันธุไม้ในเรื่อนเพาะชำให้สมบูณร์สามารถใช้ประโยนช์สูงสุด
 • ออกแบบประเมินราคา  ควบการฏิบัติงาน  จัดสวนที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นหรือการบริการลูกค้า  
 • ศึกษาหาความรู้  เทคนิค  รูปแบบงานสวนใหม่เพื่อพัฒนา  งานให้มีคุณภาพงาน
 • ปฏิบัติงานที่ได้รบมอบหมายอื่นๆ /ร่วมประชุมกับทางฝ่ายเพื่อรับทราบความคืบหน้า ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
 • ควบคุม / ให้คำแนะนำ ให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ตามแผนครบถ้วนเสร็จตามเวลา คุณภาพได้ตามเป้าหมายกำหนด
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี  ด้านการเกษตร  สาขาเกี่ยวกับงานตกแต่งภูมิทัศน์
 3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดสวน  งานดูแลตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ งานดูแลสวนตามโรงงาน   รีสร์อท/งานตกแต่งไม้ภายในอาคาร  หรืองานอนุลาลพันธุ์ไม้
 4. มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการดูพันธุ์ไม้ต่างๆ
 5. มีความรู้ความชำนาญซ่อมแซมเครืองมืออุปกรณ์งานสวนได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้