ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

ลักษณะงาน
ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท ให้ได้สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • สรรหา Supplier ที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัท
 • จัดทำหนังสือขออนุมัติการว่าจ้างไปยังผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเปิด PO ในระบบ Oracle และจัดทำหนังสือยืนยันการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรืองานที่ต้องจัดทำสัญญา
 • ดำเนินการ การสั่งซื้อสั่งจ้างให้มีเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และประสานงานให้มีการยืนยันการ สั่งจ้าง/ จัดทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาประจำเดือน และติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหา ในงานจัดซื้อจัดจ้างภายในฝ่ายงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและควบคุมการต่อสัญญาให้ทันเวลาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดซื้อและสามารถนำมาพัฒนางานได้
 • ควบคุมให้ Supplier ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วน เช่นเงื่อนไขการทำ Bank Guarantee และกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ขึ้นไปในงานจัดซื้อจัดจ้าง / งานจัดจ้างโครงการ / งานจัดจ้างทางด้านการตลาด 
 • มีทักษะทางด้านเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office และ Oracle ได้
 • มีใจรักงานบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 , 111065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้