ย้อนกลับ

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
กำกับและควบคุมงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร รวมถึงบริหารข้อมูลขององค์กรให้ครบถ้วนและทันสมัย
หน้าที่รับผิดชอบ
 • กำกับและควบคุมดูแลขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ (Competency) ของพนักงาน
 • กำกับและควบคุมดูแลขั้นตอนการดำเนินการบริหารงานระบบ E-Learning เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน
 • กำกับและควบคุมดูแลขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation Management)
 • กำกับและควบคุมดูแลขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (Internal Public Relation) โดยทำแผนประชาสัมพันธ์รายปี ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในต่างๆ
 • กำกับและควบคุมดูแลขั้นตอนการจัดทำข้อมูลพนักงาน (Database) ให้ครบถ้วนทันสมัย พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • กำกับและควบคุมดูแล Job Profile ให้ครบถ้วนและทันสมัย สอดคล้องต่อโครงสร้างองค์กร
 • กำกับและควบคุมดูแลกำหนดแนวทางการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานตามความรู้ความสามารถ (Career Path) รวมถึงขั้นตอนการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ระดับบริหารต่อไป (Successor)
 • กำกับและควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่ายหมวด Training&Development &ER ให้สอดคล้องตาม Budget
 • สามารถ ควบคุม กำหนดการทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP และ Succession Plan
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, บริหารธุรกิจ หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการฝึกอบรม การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน มีทักษะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจ
 • ทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีทักษะความชำนาญใน Program Microsoft Office (Excel, Powerpoint )
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหา , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และรักษาความลับได้ สามารถแก้ไขปัญหางานได้อย่างดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้