ย้อนกลับ

หัวหน้างานกฎหมาย

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลการทำนิติกรรมสัญญา การปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความเห็นทางข้อกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาทุกประเภทให้ถูกต้อง รัดกุม
 • ตรวจสอบการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการให้ครบถ้วนตามระเบียบของหน่วยงานราชการนั้น
 • ควบคุมดูแลในเรื่องใบอนุญาตต่างๆ (กรณีขออนุญาตต่ออายุ) และการจ่ายภาษีประจำปีต่างๆ (ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือน)
 • เสนอความเห็นทางข้อกฎหมายให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานอื่นๆในบริษัทฯที่ขอมา
 • ประสานงานกับทนายความเกี่ยวกับคดีความของบริษัทฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าและสนับสนุนข้อมูลให้กับทนายความในการดำเนินคดี และรายงานความคืบหน้าให้ผู้จัดการฝ่ายและผู้บริหารทราบ
 • สรุปสถานะสัญญาต่างๆและรายงานการตัดหนี้สูญส่งให้ผู้จัดการฝ่ายและผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน
 • ควบคุมเร่งรัดติดตามการจัดทำสัญญาของบริษัทให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 • ควบคุมการเร่งรัดหนี้ในส่วนของกฎหมายให้เป็นไปตามกระบวนการเร่งรัดหนี้ที่ได้กำหนดไว้ไม่ให้เกิดผลเสียหายกับบริษัทฯ
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า
 • ติดตามกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ดำเนินการหาแนวทางต่างๆเพื่อให้ร้านค้าปฏิบัติตามสัญญา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง   อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 5  ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การด้านการทำสัญญาทางธุรกิจ , การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและการฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MS Excel, Work, Power Point) ได้ระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้