ย้อนกลับ

ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษา / Maintenance Engineer

ลักษณะงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด / ซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด / ปรับปรุงแก้ไขงานโครงการต่าง ๆ และโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จถูกต้องตามมาตรฐานของศูนย์
หน้าที่รับผิดชอบ

Qualifications / คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, อุตสาหกรรม
  • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร - เครื่องกล ควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่อง CHILLER, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการซ่อมแซมร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้ากะได้ 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ 

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063, 11883

สมัครงานนี้