ย้อนกลับ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและจัดสวน / เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด

ลักษณะงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Subcontract ในด้านความสะอาด, งานตกแต่งสวน, จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้านความสะอาดของ Subcontract และควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง / ทรัพย์สินในฝ่าย / การให้บริการลูกค้า
หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities / หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแลให้ Subcontract ที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 2. อบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านงานรักษาความสะอาด และกฎระเบียบข้อปฏิบัติของศูนย์การค้าฯ ให้กับพนักงาน Subcontract
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์การค้าให้ได้ตามแผนมาตรฐานกำหนด
 4. กำกับดูแลงานบริการลูกค้าร้านค้าด้านสุขอนามัยให้เรียบร้อยตรงตามแผนกำหนด
 5. ควบคุมตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า และสรุปรายงานประจำวัน
 6. สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และลดปัญหาข้อร้องเรียน โดยนำข้อร้องเรียนจาก CRM มาร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไข

 

Qualifications / คุณสมบัติ - ปริญญาตรี ทุกสาขา

 1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ควบคุมดูแลงานความสะอาดในอาคารขนาดกลาง-ใหญ่ หรือห้างสรรพสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ น้ำยาในการทำความสะอาด
 4. รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ 
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

รังสิต พลาซ่า จำกัด

สมัครงานนี้