ย้อนกลับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน
ทำหน้าที่สื่อสารกิจกรรมขององค์กร, ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และผู้บริหารไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง
หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities / หน้าที่รับผิดชอบ

 1. จัดทำ News Clipping ขององค์กร, คู่แข่ง และอื่นๆ ในวงการธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด
 2. จัดเยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างสม่ำเสมอ
 3. ประสานงานเชิญสื่อมวลชน ทำข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของศูนย์การค้าฯ
 4. ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารของศูนย์การค้าเมื่อมีสื่อมวลชนเข้ามาสัมภาษณ์ เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์และนัดหมายเวลาสัมภาษณ์บผู้บริหาร และนัดหมายเวลาสัมภาษณ์
 5. ร่วมคิดแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ที่วางไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 6. จัดทำเอกสารด้านการเงินของฝ่ายประชาสัมพันธ์ เช่นการเบิกจ่ายงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ และดูแลให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 7. อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชม หรือติดต่อศูนย์การค้าฯ และติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดเก็บรวมรวม และ Update รายชื่อสื่อมวลชนในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อร่วมมือจัดกิจกรรม CSR

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือกิจกรรมการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานประชาสัมพันธ์
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้พอสมควร
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883

สมัครงานนี้