ย้อนกลับ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ กระบวนการจัดเก็บรายได้ กระบวนการบริหารหนี้ และการให้บริการด้านการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลควบคุมและบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ ร้านค้า Consingment , ระบบ CMS , บริษัทในเครือ
 • ดูแลควบคุมและบริหารจัดการ กระบวนการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลควบคุมการจัดเก็บเงินสดและตราสารทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องรัดกุม
 • พัฒนาการให้บริการทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า B2B, B2C
 • ตรวจสอบรายการของระบบการจัดเก็บรายได้ โดยส่งข้อมูลผ่านระบบให้ฝ่ายบัญชีปิดงบทันเวลา
 • บริหารจัดการการเงินของบริษัทในเครือทั้งหมด
 • นำเสนอและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายการเงิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท ขึ้นไป ด้านบัญชี ด้านการเงิน หรือ ด้านบริหารธุรกิจ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ  40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 10 ปี ขึ้นไป , มีความรู้งานด้านระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงาน Finance Operation / ควบคุมดูแลการทำงานของแคชเชียร์จำนวนมาก
 • มีประสบการณ์งานในธุรกิจบริการ และ/หรือศูนย์การค้า/Supermarket
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความละเอียดรอบคอบ , มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ
 • สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง , มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoftoffice ได้ดีและระบบ Oracle ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้