ย้อนกลับ

ผู้จัดการสนามเด็กเล่น (Zanookland Manager)

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ กำกับ ดูแลงานสนามเด็กเล่น , สวนสนุก Zanookland
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารการจัดทำแผนอัตรากำลังคน จัดตารางการทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายงานให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 • กำกับ ดูแล และควบคุม ในส่วนการปฎิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและดูแลการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้และมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และรวมถึงการวิเคราะห์การตลาด
คุณสมบัติ
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และจิตวิทยาเด็ก (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในด้านภาษาอื่นๆ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรมเล่นกับเด็กได้ดี
 • สามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • รักในงานบริการลูกค้า
 • มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้