ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี และโครงสร้างการบันทึกบัญชีของบริษัท
 • ควบคุมและติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามอำนาจอนุมัติและตามเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 • ทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • กำกับดูแลงานต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบผลงานได้ตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ต่ำกว่า 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้สอบบัญชี ใน BIG 4 หรือได้ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle และสามารถปิดบัญชีและทำงานในระบบโปรแกรม Oracle ได้
 • มีความเป็นผู้นำ , มีความรับผิดชอบสูง , สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้