ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
บริหารการวางแผน / กำหนดกลยุทธ์ / กำกับดูแลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลและงานบริการสำนักงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าหมายธุรกิจ) งบประมาณและแผนงานขององค์กร
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารการจัดทำแผนอัตรากำลังคน และติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • กำกับดูแลการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • บริหารโครงการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่หรือตำแหน่งใหม่
 • บริหารระบบประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
 • บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถเก็บรักษาบุคลากร สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและอยู่ในขีดที่แข่งขันกับตลาดได้
 • บริหารการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ บริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของบุคลากร
 • กำกับดูแลให้การบริหารงานบุคคลถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม อาชีวอนามัย ภาษีรายได้ ฯลฯ)
 • กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ และระเบียบวินัย
 • บริหารกิจกรรมและระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร/นโยบาย/ทิศทางธุรกิจ/ค่านิยม/ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ
 • บริหารระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 40  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์บริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน HRM, HRD, Strategic HR, และมีประสบการณ์ตรงทางด้าน Build Coporate Culture and Organization Development
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี สามารถสื่อสารได้ดี
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 8. มีภาวะความเป็นผู้นำ
สมัครงานนี้