ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายขาย (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
บริหารพื้นที่ขายรายเดือนให้เกิดรายได้สูงสุด และสนับสนุนการบริหารภาพลักษณ์ด้วยการคัดเลือกและสรรหาร้านค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผน วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานขายพื้นที่เช่ารายเดือนให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ซึ่งมีประเภทงานรับผิดชอบแยกตาม Merchandise ดังนี้ a. ประเภทร้านอาหาร , b. ประเภทแฟชั่น, c. ประเภท IT มือถือ ธนาคาร และ Service
 • สรรหา คัดเลือก และจัดให้มีร้านค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • ศึกษาข้อมูลของตลาด / คู่แข่งเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงาน
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เป้าหมายยอดขายและ Positioning เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • จัดทำ Price list ของพื้นที่ขาย และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ
 • ควบคุมการจัดทำสัญญาและต่อสัญญากับร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย และด้านบัญชี การเงิน และกฎหมาย
 • ประสานงานและกำกับให้ร้านค้าเปิดร้านภายในเวลาที่บริษัทกำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันให้มีความพึงพอใจกับบริการของบริษัท
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบริหารจัดการ การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการขายอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป 
 • มีภาวะผู้นำ, ทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้