Back

-

Corporate Governance

CG SHARE FOOD MORALS AND VALUES THAT REINFORCE EACH OTHER

CG (Corporate Governance) ฟิวเจอร์พาร์คดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

1. ควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญา/ข้อกฏหมาย ด้วยความซื่อสัตยย์,โปร่งใส และยุติธรรม
2. รณรงค์สร้างการรับรู้ CG ขององค์กร ประกาศนโยบาย, จัดทำคู่มือให้พนักงาน, ร้านค้า, ลุกค้า รับรู้ว่าฟิวเจอร์พาร์คเป็นศูนย์การค้าที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลCG.png