Back

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

Job Description
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงการใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
Responsibilities

1.แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจใหม่ๆ โดยสำรวจตลาดและทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
2.ติดตามข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบริโภค
3.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณและเวลาที่กำหนด และประสานงานการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
4.ติดต่อประสานงานกับคนภายในองค์กร เพื่อขอข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการนำมาใช้
5.ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจตลาด คู่แข่ง ศูนย์การค้า ที่ดิน พฤติกรรม ตามที่กำหนด 
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและราชการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคมนาคมหรือการพัฒนาต่างๆ
7.รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับงานโครงการ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขององค์กร ให้มีความทันสมัย

Qualifications
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ในงาน พัฒนาธุรกิจ การตลาด วิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด (ด้านธุรกิจค้าปลีก) อย่างน้อย 2 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ดี

 

Apply this job