25 - 31 ก.ค 61

FUTURE PARK DIGITAL EXPO 2018

FUTURE PARK DIGITAL EXPO 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัล Huawei P20 Pro จำนวน 10 รางวัล

รางวัลละ 27,990 บาท รวมมูลค่ากว่า 279,900 บาท

 

 1. คุณโสพณ    คามิ

 2. คุณสันติ   ชีพยินดี

 3. คุณชญาภา    ตริตรงวิทูร

 4. คุณจุฑารัตน์    สังวาลย์เงิน

 5. คุณชมะนันท์   จันแก้ว

 6. คุณนิดาวัลย์   เฉลิมบงกช

 7. คุณมัณฑนา    นามปัญญา

 8. คุณธมลพัชร์   ตั้งวัชรานนท์

 9. คุณอมรเทพ    สุดโส

     10 .คุณศิริวรรณ    แก้วเก้าดวง


 

หมายเหตุ :

 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  28 ส.ค. – 28 ก.ย. 61 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ( ยกเว้นพักเที่ยงและวันเสาร์  – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

 3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 1,308 บาท

 4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

เพิ่มเพื่อน