25 พ.ค - 8 ก.ค 61

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Grand Splendor X2

Grand Splendor X2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายการ Grand Splendor X2 ปี 2018

รางวัลรถยนต์ BMW 330e iconic Plug-In Hybrid

มูลค่า 2.26 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

 คุณฐิติภา   หนูรอต

 

รางวัลเสื้อบอลโลก2018 ลิขสิทธิ์แท้ จำนวน 10 รางวัล
รางวัลละ 2,800 บาท รวมูลค่ากว่า 28,000 บาท

1. คุณสุชาติ แสนพิช
2. คุณสุนีย์ กสิกิจพงศ์พันธ์
3. คุณสหรัฐ บุดดา
4. คุณนุชนาท เกิดผล
5. คุณภัทรจิตร มั่นทรัพย์
6. คุณเกียรติศักดิ์ สุขเอน
7. คุณตริษา นาคพรหม
8. คุณณัฐวุฒิ ยอดกลิ่น
9. คุณทวีทรัพย์ อภิวัฒนพงศ์
10. คุณสุมาลี ชัยฤทธินาถ

างวัล Top Splender

รับ Samsung Galaxy S8 มูลค่า 23,900 บาท 1 รางวัล

คุณกรณิกา สุริยะกมล

 

หมายเหตุ :

1.  ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  1-31 ส.ค. 61 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ( ยกเว้นพักเที่ยงและวันเสาร์  – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2.  ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

3.  ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

4.  มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 
 

 

เพิ่มเพื่อน