21 เม.ย - 2 พ.ค. 2560

Future Park Junior Talent Award 2017

Future Park Junior Talent Award 2017

Future Park Junior Talent Award 2017

“ Wonderland Wonderkids ”

ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ การแสดงด้านต่างๆ อาทิ  ร้อง /เล่น / เต้น / รำ / มายากล

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

กำหนดการประกวดและสถานที่

รับสมัคร                ตั้งแต่วันนี้  - 20เมษายน 2560

รอบคัดเลือก         วันที่ 22 -23เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

รอบรองชนะเลิศ       วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

รอบชิงชนะเลิศ       วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 6 - 15 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ. 2554 -พ.ศ. 2545

2. ใบสมัครกรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

3. สำเนาบัตรประชาชนเด็กของผู้เข้าประกวด 1 ใบ

** ถ้ามีอายุต่ำกว่า 7 ปี ยังไม่มีบัตรประชาชนเด็ก ให้ใช้  สำเนาบัตรนักเรียนที่มีรูป , สำเนาสูติบัตร ,   สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เข้า ประกวด

4. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด ขนาด 4’’x6’’ จำนวน 1 ใบ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เงินรางวัล 50,000 บาท ถ่ายแบบนิตยสารเด็กชื่อดัง Kid Brand Ambassador  ถ่ายรายการ To be number 1 idol  ช่วง To be Variety

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล 20,000 บาท  ถ่ายรายการ To be number 1 idol ช่วง To be Variety

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล 10,000 บาท  ถ่ายรายการ To be number 1 idol  ช่วง To be Variety

ชมเชย 2 รางวัล          เงินรางวัล 5,000 บาท

ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    เงินรางวัล 2,000 บาท    จำนวน 10 ทีม

หมายเหตุ :     ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง และทีมชมเชย จะไม่ได้รับเงินทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท

 

รายละเอียดการประกวด

1.Concept : WONDERLAND WONDERKIDS

2,ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถบนเวทีอาทิ  ร้อง /เล่น / เต้น / รำ / มายากลโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

3.การแสดงความสามารถห้ามใช้เพลงลูกทุ่ง และ เพลงเพื่อชีวิตเป็นส่วนประกอบ

4.ห้ามโปรย ดอกไม้ วัสดุสิ่งของทุกชนิด บนเวทีการแสดง และห้ามจุดไฟ หรือใช้วัสดุอันตราย

5.ผู้ประกวดบุคคลเดียวกัน สามารถประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยว หรือ ประเภททีม (สมาชิกไม่เกิน 5คน)

6. ทีมทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ หากทีมใดไม่  สามารถนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงได้จะตัดสิทธ์ไม่ให้เข้าประกวดทันที ทีมใดทุจริตปอมแปลงเอกสารจะตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลทุกรางวัล และดำเนินคดีตามกฏหมาย

7. จำนวนทีมผ่านเข้ารอบแต่ละรอบอาจมีเพิ่มหรือลดตามความสามารถของผู้ประกวด

8. รอบคัดเลือก วันที่ 22-23 เมษายน 2560

 

- ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ สถานที่จัดงาน Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมโชว์การ. แสดงความยาวไม่เกิน 3 นาที บนเวที     

- การตัดสินจะไม่มีการลงคะแนน แต่จะตัดสินโดยคณะกรรมการให้ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน  ทีมที่กรรมการทั้ง 3 ท่านให้ ผ่าน จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม (หรือ 25 – 26 ทีม)

- กติกาพิเศษ Fast Track : คณะกรรมการ 1 ท่านจะมีสิทธิ์เลือก 1 ทีม เพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  โดยจะมีทีม Fast Track 3 ทีม

- หลังจบการประกวดรอบคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2560 จะประกาศทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม หรือ (25 – 26 ทีม) และทีม Fast Track 3 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

- ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ วันที่ 29 เมษายน 2560  จะต้องทำการแข่งขันแบบ Battle โดยจะทำการจับสลาก คู่ Battle หลังการประกาศผล ณ เวทีประกวด

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

9.รอบรองชนะเลิศ วันที่ 29 เมษายน 2560

- ผู้เข้าประกวดทั้ง 24 ทีมรายงานตัว ณ สถานที่จัดงาน Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค . . . .พร้อมโชว์การแสดงความยาวไม่เกิน 3 นาที บนเวที                       

- รูปแบบการประกวดเป็นแบบ Battle ครั้งละ 2 ทีม เกณฑ์ในการตัดสิน คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะเลือกแค่ 1 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่กรรมการตั้งแต่ 2 ท่านเลือกจะผ่านเข้าสู่  รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 เมษายน 2560

- ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 12 ทีม รวมกับทีม Fast Track 3 ทีม รวมเป็น 15 ทีม. เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 เมษายน 2560   

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10.รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 เมษายน 2560

- ผู้เข้าประกวดทั้ง 15 ทีมรายงานตัว ณ สถานที่จัดงาน Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมโชว์การแสดงความยาวไม่เกิน 3 นาที บนเวที

- คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน  จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศดังนี้

1. การแสดงตรงกับ Concept  : WONDERLAND WONDERKIDS

2. การแสดงมีความสามารถเฉพาะตัว

3. ความคิดสร้างสรรค์โดนเด่นและแปลกใหม่

4. การแต่งกายให้เข้ากับ Concept  : WONDERLAND WONDERKIDS 

5. บุคลิกภาพ การแสดงบนเวที 

- ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็น ทีมชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนรองลงมา จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย ตามลำดับ

- หากคณะกรรมการตัดสินใจพิจารณาแล้วว่าผู้เข้าประกวดมีความสามรถไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับ. . . . .              รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯจะประกาศงดให้รางวัล 

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน  

1.บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด โทร 02-936-6592-6 โทรสาร 02-949-0970 ปิดรับวันที่ 20 เมษายน 2560

2.Contact Center ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คปิดรับวันที่ 20 เมษายน 2560

3.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ภายใน วันที่ 18 เมษายน 2560

ระบุ    สมัครประกวด Future park  Junior Talent Award  2017   ฝ่ายกิจกรรมการตลาด เลขที่ 94  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130