จิตสำนึกสีเขียว

ฟิวเจอร์พาร์ค มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจในการปลูกจิตสำนึก ให้แพร่หลายไปยังคนในสังคม เพื่อให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ด้วย 5 หัวใจหลัก ภายใต้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ ISO 26000