ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ลักษณะงาน
บริหารควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด, ต้นทุนเหมาะสม และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารควบคุมวางแผนงานฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารดูแลควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และกำกับให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
 • บริหารดูแลควบคุมระบบฐานข้อมูลของ Supplier ให้มีเพียงพอและสามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว Update ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • บริหารควบคุมการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกระบวนการ
 • ร่วมประชุมภายในฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอแนะแนวทางแก้ไข และพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย และบริษัทฯ
 • ควบคุมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง / งานจัดจ้างงานโครงการ / งานจัดจ้างทางด้านการตลาดในระดับผู้บริหาร ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะทางด้านเจรจาต่อรอง และการบริหาร SRM ( Supplier Relation Management )
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้