ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่สมาชิกบัตร

ลักษณะงาน
ดูแลในส่วนของสมาชิก Future Member Program ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ขยายฐานสมาชิก Future Member Program และ KTC Futureรวมทั้งโปรแกรมสมาชิกในรูปแบบอื่นๆ
 • สร้างสรรค์สิทธิประโยชน์และกิจกรรมสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามที่สมาชิกควรได้รับ
 • ดูแลและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ให้กับสมาชิกให้เป็นไปตามที่แจ้งกับลูกค้าโดยร่วมทำงานกับฝ่าย Contact Center
 • ประชุมและประสานงานกับ ผู้ที่ดูแลร้านค้า (B2B Management) ในการเจรจาต่อรองและแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก
 • ติดต่อประสานงาน เจรจา ต่อรองกับคู่ค้า (Partnership) เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์และฐานสมาชิกที่มากขึ้น
 • จัดหา ดูแล และควบคุม สินค้า ของรางวัล ที่ให้กับสมาชิก
 • รายงานเป็นรายสัปดาห์ถึง ยอดขาย จำนวนสมาชิก สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาเริ่มต้นและหมดอายุ ปัญหาและข้อร้องเรียน
 • จัดส่งข่าวสารผ่านทางสื่อทั้งของศูนย์และของคู่ค้า เพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบตามเวลาที่กำหนดให้แผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น Future Focus, Website, SMS
 • ประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนและแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับ front-end และ back-end รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆล่วงหน้าก่อนกิจกรรมจะเกิดขึ้น
 • ประสานงานพันธมิตรด้านการเงิน (ธนาคาร,บัตรเครดิต)ร่วมทำกิจกรรมกระตุ้น B2B,B2C
 • เก็บรวบรวมข้อมูล Loyalty Program ของคู่แข่งและนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง   
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านการตลาด งานส่งเสริมการขายด้านธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในส่วนงานการจัดทำโครงการ การจัดการฐานข้อมูล
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MS Excel, Work, Power Point) ได้ระดับดี
 • มีทักษะในการเจราจาต่อรอง สามารถนำเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้