ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่จัดการเทคโนโลยี

ลักษณะงาน
ติดตั้ง / ดูแล / บำรุงรักษา / พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลความปลอดภัยของระบบป้องกันไวรัสและภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ระบบในส่วนรวม ตามแผนงานการ update pattern file
 • จัดทำการสำรองข้อมูล (Backup) ของระบบงานต่างๆให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบ เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแล / บำรุงรักษา / ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยรับแจ้งปัญหา/อุปสรรคการใช้งานและแจ้งกำหนดการไปตรวจสอบ เพื่อแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนด
 • ดูแลและปฎิบัติตามเงื่อนไขสัญญาบำรุงรักษา (Maintenance) Hardware/Software รายปี รวมทั้งประเมินผลและสรุปเงื่อนไขการต่อสัญญา
 • ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมผู้ใช้งาน โดยจัดทำคู่มือประกอบการทำงานและสอนให้ผู้ใช้งานทำงานได้เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบอย่าง มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลทรัพย์สินด้าน IT ให้พร้อมใช้งาน ไม่สูญหายและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินให้ Update เสมอ
 • ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Intranet Mail, Internet Mail) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ร่วมสนับสนุนบริหารงานเว็บไซต์ของ FPR ทั้ง Intranet web และ Corporate Web
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป งานติดตั้ง/ดูแล/บำรุงรักษา/พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในระบบ MS Windows, MS Office, Anti Virus  
 • มีความเข้าใจในระบบ LAN, WAN, Internet
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใจรักงานบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้