ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส/เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
ตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Promotion Area (บริษัทในเครือ) , Future Arena (สนามฟุตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด/ ดูแลและตรวจสอบข้อมูลรายรับรายจ่ายและการชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายของบริษัท
หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

 • ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Future Arena , Promotion Area (Common View)
 • การจัดเก็บรายได้และเร่งรัดหนี้ของ Promotion Area (CMV)
 • ตรวจสอบและดูแลการสั่งซื้อสินค้าเพื่อขาย Future Arena
 • ควบคุมดูแลการให้บริการของแคชเชียร์ ที่ Future Arena
 • จัดทำรายงานปิด Transaction ทุกสิ้นเดือน ดังนี้
  • รายงานสรุปภาษีขาย และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • รายงานสรุปยอดขายของ Future Arena และ รายงานความคืบหน้าการรับชำระค่าเช่าพื้นที่ Promotion Area
  • รายงานเพื่อประชุม Operation ของฝ่ายการเงิน
 • ดูแลการนำยอดรายได้ประจำวันทั้งเงินสดและเช็คเข้าฝากธนาคารภายในเวลาที่กำหนด
 • รับเรื่องต่างๆจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ Future Arena
 • ดูแลและจัดการ Stock สินค้าเพื่อขายของ Future Arena
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน Future Arena
 • ดูแลการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่าย กรณีการจัดแข่งขัน League ฟุตบอล

เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ-จ่ายเงิน)

 • ตรวจสอบรายรับชำระเงินรายวันให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด
 • นำฝากเช็ค Pay-in เข้าธนาคารตาม Due พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
 • ตรวจสอบรายงานภาษีขายผ่านระบบ Oracle ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
 • ตรวจสอบรายวันขายของฝ่ายสนับสนุนการเงิน
 • ตรวจสอบเช็คคืน/นำส่งฝ่ายบัญชี
 • ตรวจเช็คเงินโอนเข้าบัญชี BBL/TMB ของลูกค้า และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • รับชำระเงินของบริษัทในเครือทั้งหมด
 • นำฝากเช็ค/เงินสด Pay-in เข้าธนาคารตาม Due พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทในเครือ
 • จัดทำ Reconcile ภาษีขายของบริษัทในเครือ
 • รับวางบิล ทั้งของบริษัทรังสิตพลาซ่า , กองทุนรวมฯ และบริษัทในเครือ
 • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวันในส่วนของบริษัทในเครือ
คุณสมบัติ
จ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
 1. อายุ 28-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป งานด้านบัญชี-การเงิน การจัดเก็บรายได้ และ เร่งรัดหนี้ 
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถทำงานเข้ากะได้ 

 

เจ้าหน้าที่การเงิน
 1. อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดเก็บรายได้ หรืองานรับ-จ่าย เงิน งานหน้าเคาน์เตอร์ งานบริการลูกค้า
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้