ย้อนกลับ

ฝ่ายบริหารอาคาร / เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานตกแต่งร้านค้า / ส่งมอบ / รับคืนพื้นที่จากลูกค้า / คืนเงินประกันตกแต่ง / ให้ข้อมูลในการออกแบบ /ดูแลพื้นที่ห้องว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
 1. กรณีร้านค้าเดิม, ใหม่ ต้องการตกแต่ง, ปรับปรุง, แก้ไข, เพิ่มเติม ประสานงานกับลูกค้า เพื่อส่งแบบขออนุมัติ
 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในเพื่อติดตามการตรวจแบบ
 3. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบผลการตรวจแบบและวางเงินประกัน การตกแต่ง พร้อมปิดกั้นผนังชั่วคราว (ตามมาตราฐานศูนย์)
 4. ควบคุมการตกแต่งร้านค้า โดยให้งานตกแต่งเป็นตามแบบที่ศูนย์การค้าอนุมัติตามข้อกำหนดเวลาและ มีความปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าและหรือร้านค้าอื่นๆ
 5. ก่อนร้านค้าจะเปิดบริการประสานงาน ฝ่ายวิศวกรรมบำรุง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจความปลอดภัยพร้อมใช้งานงานระบบ พร้อมแจ้งเป็นเอกสาร
 6. กรณีร้านค้าตกแต่งเสร็จพร้อมเปิดบริการ ติดตามร้านค้าจัดส่ง AS-BUILT
 7. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับร้านค้า (ให้เป็นตามมาตราฐานของศูนย์การค้า) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้ง
 8. จัดทำรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าผลการตกแต่งร้านค้า
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการและประสานงานลูกค้า ร้านค้าในศูนย์การค้า หรือการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ 1 - 5 ปี
 • มีทักษะความชำนาญใน Program Microsoft Office (Work, Excel, Powerpoint)
 • มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน การนำเสนอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
สมัครงานนี้