ย้อนกลับ

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรและควบคุมให้ทันเวลา
 • วางแผนจัดทำรายงานด้านการเงินขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
 • ควบคุมการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆ ทั้งในด้านความเป็นไปได้ในการลงทุน , ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน , ผลกระทบต่างๆเช่นกระแสเงินขององค์กรรวมถึงผลตอบแทนต่อผู้ถึอหุ้น
 • บริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของรายงานต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงินและจัดทำงบประมาณประจำปี , การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานเพื่อการบริหาร
 • มีประสบการณ์ในการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนต่างๆ และการทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้า)
 • มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อบังคับของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund หรือ REIT)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานที่ดี
 • มีความเข้าใจในระบบงานและมีความละเอียดรอบคอบสูง 
 • มีทักษะในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (อ่าน/เขียน) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Ms Excel , Ms Power Point และโปรแกรมทางบัญชีเช่น Oracle ในระดับดี
 • (ถ้ามี) ความรู้ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้