โครงการปลูกป่าชายเลน
เมษายน 2553
จ.สมุทรสงคราม

คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นำโดยคุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ
ได้เดินทางไปสานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม FuturePark Goes Greener ด้วยการทำความดีถวายพ่อหลวง
ครั้งนี้เป็นการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ต.คลองโคลน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม โดยปลูกต้นแสมขาวรวมจำนวน 1,200 ต้น บนพื้นที่ป่าชายเลนรวม 3 ไร่ ทั้งนี้นับเป็นการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียตริอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และจะยังคงมุ่งมั่นปลูกป่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปเป็นประจำทุกปี