โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ57

 

วันนี้ – วันพุธที่ 19 พ.ย. 25
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายในแนวคิด “ดนตรีในสวน”วันที่ 28 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2557  ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

สามารถโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี้

ช่องทางที่ 1     ช่องทางที่ 2

วัตถุประสงค์โครงการ  

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
2.เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                                               
3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจในการปรับภูมิทัศน์ภายในที่อยู่อาศัยให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบและแนวคิด                                                                        
การจัดสวนประเภทแนวดิ่งขนาด ความกว้าง 1.20 เมตร  ความสูง 2.40 เมตร  ภายในแนวความคิด “ดนตรีในสวน”      โดยกำหนดให้มีหนังสือเป็นองค์ประกอบในการจัดสวน
ขนาดผลงาน
ออกแบบการจัดสวนเป็นภาพ perspectiveขนาดภาพไม่น้อยกว่า A4

เกณฑ์การตัดสิน  

1.ตรงตามแนวคิด ดนตรีในสวน        
2.สุนทรียของสวนและความคิดสร้างสรรค์             
3.ความสมบูรณ์ของต้นไม้                                                                                 
4.องค์ประกอบและพันธุ์ไม้เหมาะสมกับพื้นที่                                                
5.ความเป็นไปได้ในการจัดสวนจริง

ประเภทการประกวด                                                                           

1.ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมละ 5 คน                                                              
2.ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทีมละ 5 คน     
คุณสมบัติ
1.ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ  ทีมละ 2-5 คน                                                                
2.ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา นิสิตหรือนักศึกษาต้องศึกษาอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน อายุระหว่าง 17-25 ปี ทีม 2-5 คน   บัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษายังไม่หมดอายุ       

รางวัล                                                                        

ประเภทบุคคลทั่วไป                                                              
1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเงินรางวัล 40,000 บาท                                                                                
2.รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล                                        
3.รางวัลชมเชย เงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 3 รางวัล       
ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน1 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เงินรางวัล 40,000 บาท                                                                     
2.รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล                                          
3.รางวัลชมเชย เงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 3 รางวัล       
            

ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เงินสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท 

       

หลักฐานการสมัคร                                                                            

1.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคน                                                         
2.สำเนาบัตรนิสิตหรือนักศึกษาของสมาชิกทุก
3.ใบสมัครกรอกเอกสารถูกต้องครบถ้วน                                                           
4.รูปแบบการจัดสวน ภาพ perspective ขนาดไม่น้อยกว่า A4                                                                              
1.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคน                                                         
2.สำเนาบัตรนิสิตหรือนักศึกษาของสมาชิกทุก
3.ใบสมัครกรอกเอกสารถูกต้องครบถ้วน                                                           
4.รูปแบบการจัดสวน ภาพ perspective ขนาดไม่น้อยกว่า A4    

กำหนดการ   

                                                                                                  
วันนี้ – วันพุธที่ 19  พ.ย. 2557         -  รับสมัคร                                          
วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย. 2557           -  คัดเลือกผลงานจากแบบ                                                          
                                                         -  ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ   ประเภทละ 10 ผลงาน            .                                                    

 วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2557                   -  ประชุมกติกาและรับเงินสนับสนุน
วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2557                - เริ่มจัดสวน เวลา 21.00 น.                         
วันพุธที่ 26 พ.ย. 2557                       - สิ้นสุดการจัดสวน เวลา 10.00 น.                                                    
วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย. 2557             - ประกาศผลการตัดสิน                        
วันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 2557                      - เวลา 10.30 น. ทีมชนะเลิศ    ทีมรองชนะเลิศ  และทีมชมเชย  เข้าเฝ้ารับประทานรางวัล